Tom & Thomas - Algemeen Dagblad - 23 January 2002


Last Update: 04 February 2002

James Bond for children.
By Annemart van Rhee
Translated by Gerda Seinhorst

In 1995 her ingenious chess fairytale ‘Long Live the Queen’, with Monique van der Ven, brought her praise and prizes. Her second feature film Tom & Thomas for which she snared British star Sean Bean she describes as a James Bond for children. Esmé Lammers about the secrets of a good children’s film.

Aside from being far advanced in pregnancy (she is due to give birth in about ten days time) Esmé Lammers (43) appears to be very proud. Giant Disney wants to connect its name to her pleasant fantasy Tom & Thomas, which premieres tomorrow. An English language story about separated twins who don’t know of each others' existence, a gang of child traders and friendship, the whole lot mixed with fast action scenes.

Where the granddaughter of grand-master Max Euwe chose a life-sized chessboard as a main stage piece in her first film, there is now a wintry London as a super prop. With that Lammers has hit exactly the right Disney mood. And that much sought after predicate could be an extra support for someone who works in the crowded and very competitive market of children’s films.

Why did it take so long before we heard from you again?

“Long? Long? I don’t think it has been long. After ‘the Queen’ I had my first baby, I wrote a book and started to work on the script for Tom & Thomas. It takes quite some time to finish the script and to complete the interminable sessions with the financiers. And then I still don’t mention the recording of the film, which took over a year.”

Why an international production? There seems to be nothing Dutch anymore about a Dutch film.

“I understand that it annoys certain people. Degradation of cultural inheritance, or something like that. But reality shows that the national market is very limited. You can be well pleased with 100,000 viewers. Dubbing a Dutch film to English as was done with ‘The Queen’ is a laborious process. For that you have to master a lot of knobs. So this time we do it the other way around; there is also a Dutch version with the voices of Monique van der Ven, Derek de Lint and Danny de Munk. And what’s more, the story suited an English setting: old fashioned institutes, a metropolis and children in uniform.”

What is the secret of a good children’s film, what do you have to do and what do you certainly have to avoid?

“In my opinion you have to portray a child as a child. And not like in American productions as ‘Home Alone’ like a voluble mini-adult. Next you've got to alternate humour and jokes with serious problems that every child recognises. Like having problems with communication with parents or classmates. Then they escape into fantasy or plunge into a computer-game. Feeling alone is very recognisable. And to be able to identify with the lead character is a must for me. There is a lot of action in the story, because I think a film should be bigger and more magical than real life. Maybe that’s why it has become a boy's adventure. Boys tackle problems with action, girls reason more.”

Is Tom & Thomas autobiographical?

“Absolutely. I was a lonely child. And that was not because I hardly knew my father [note: politician Han Lammers]. My sister had the same problem, of course, but she had at least ten friends. It is who you are yourself. I was precarious, lonely and dreamy and I escaped into fantasies and in making drawings. For days I could lock myself in and work on one single picture.”

Minoes, Harry Potter, and soon to come, Disney’s Monsters inc. Are you not worried your story will be snowed under in the avalanche of big children’s films?

“If I think about it, it is a bit scary, indeed. But I have chosen to make a commercial film with a private line of approach, for a big public. But you have to be a bit lucky. That it gets picked up. Besides, it is almost a news topic when a Dutch film proves to be a success.”

How did you snare an international star like Sean Bean, to be seen now in ‘Lord of the Rings’ and ‘Don’t Say a word’?

“Almost always Sean plays criminals or terrorists. I knew him from Ronin, with Robert DeNiro. An attractive man. A skunk, without being unsympathetic. I thought he could portray a nice father, without tumbling down to being an old frump or being too virtuous. I sent off the script and he said ‘yes’. He thought it a nice change, too, to play an entirely different part than the ultimate baddie.”

The latest film of your husband Dick Maas Down turned out to be an enormous failure. Does that effect your self assurance and expectations?

“Sure, it does, because I’m very much involved. It is very emotional. Almost a personal defeat. You start to ask yourself :”Have I lost it, don’t I know how it works, anymore. What is liked? Or was something missing?. Or was it just wrong timing - fantasy is popular right now to present an action film. Furthermore I think the Dutch film press has not much flair. A bit of glamour, and they slash into it.”

Maas also worked on the set of Tom & Thomas. Did that work out, alright?

“Ha, ha. Yes, sure. He directed some minor scenes. But I had always power of veto. If I didn’t like something, I knew I could overrule him. Because it was still my project, and not his.”


woensdag 23 januari
James Bond voor kinderen
Door Annemart van Rhee
Haar inventieve schaaksprookje Lang leve de koningin met Monique van de Ven oogstte in 1995 lof en prijzen. Haar tweede speelfilm Tom & Thomas - waarvoor ze de Engelse ster Sean Bean strikte - omschrijft ze zelf als een James Bond voor kinderen. Esmé Lammers over de geheimen van een goede jeugdfilm.
Behalve hoogzwanger - over anderhalve week is ze uitgerekend - blijkt regisseuse Esmé Lammers (43) bijzonder trots. Gigant Disney wil zijn naam verbinden aan haar sfeervolle fantasie Tom & Thomas, die morgen in première gaat. Een Engelstalig verhaal over een uit elkaar gehaalde tweeling - die niet van elkaars bestaan weet - , een bende kindersmokkelaars én vriendschap, het geheel gelardeerd met snelle actiescènes.
Waar de kleindochter van grootmeester Max Euwe in haar eerste film voor een levensgroot schaakbord als belangrijkste decorstuk koos, fungeert nu het winterse Londen als superrekwisiet. Lammers trof daarmee precies de juiste Disney-toon. En dat gewilde predikaat kan een extra steun in de rug betekenen voor iemand die werkt op de bomvolle en zwaar competitieve jeugdfilmmarkt.
Waarom duurde het zolang voordat je weer iets van je liet horen?
,,Lang? Lang? Ik vind het helemaal niet lang. Na de Koningin heb ik mijn eerste kind gekregen, ik schreef een boek en begon te werken aan het script voor Tom & Thomas. Er gaat behoorlijk wat tijd overheen voordat het scenario klaar is en de oeverloze sessies met financiers zijn afgerond. En dan heb ik het nog niet eens over de opnamen van de film die een jaar in beslag namen.''
Waarom een internationale productie? De tendens is dat er zo langzamerhand niets Nederlands meer is aan een Nederlandse film.
,,Ik begrijp dat dat sommige mensen stoort. Afbraak van het cultuurgoed of iets dergelijks. Maar de realiteit wil dat de vaderlandse markt enorm beperkt is. Je mag blij zijn met 100.000 bezoekers. Een Nederlandse film nasynchroniseren in het Engels - zoals met de Koningin is gebeurd - verloopt moeizaam.
Daarvoor moet je veel hobbels nemen. Dus doen we het nu andersom: er is ook een Nederlandse versie met stemmen van Monique van de Ven, Derek de Lint en Danny de Munk. Bovendien leende het verhaal zich voor een Engelse setting: ouderwetse instituten, een metropool en kinderen in uniform.''
Wat is het geheim van een goede kinderfilm, wat moet je doen en wat moet je zeker laten?
,,Wat mij betreft moet je een kind neerzetten als een kind. En niet zoals in Amerikaanse producties als Home Alone gebeurt als goed gebekte mini-volwassene. Verder moet je humor en grappen afwisselen met serieuze problemen die elk kind herkent: moeite hebben met communicatie. Naar ouders toe en naar klasgenoten. Dan vluchten ze in hun fantasie of duiken in computerspelletjes. Je alleen voelen is heel herkenbaar. En je kunnen identificeren met de hoofdpersoon is voor mij een must. Er zit behoorlijk veel actie in het verhaal omdat ik vind dat film groter en magischer moet zijn dan het echte leven. Misschien is het daardoor een jongensavontuur geworden. Jongens zetten problemen om in actie, meisjes beredeneren meer.''
Bevat Tom & Thomas autobiografische elementen?
,,Absoluut. Ik was een eenzaam kind. En niet omdat ik mijn vader (politicus Han Lammers, red.) nauwelijks kende. Mijn zusje zat immers met hetzelfde probleem maar die had wel tien vriendinnen. Het zit gewoon in je. Ik was zorgelijk, eenzaam en dromerig en vluchtte in fantasieën en het maken van tekeningen. Dagen kon ik mezelf opsluiten en aan één prent werken.''
Minoes, Harry Potter, straks Disney's Monsters inc. Ben je niet bang dat jouw verhaal ondersneeuwt in de lawine van grote kinderfilms?
,,Als ik erover nadenk is het best een beetje eng, ja. Ik heb gekozen voor een commerciële publieksfilm met een persoonlijke invalshoek. Maar je moet een beetje geluk hebben. Dat het wordt opgepikt. Bovendien: het is tegenwoordig bijna nieuws wanneer een Nederlandse film een succes blijkt.''
Hoe heb je een internationale ster als Sean Bean - nu ook te zien in Lord of the rings en Don't say a word - gestrikt?
,,Sean speelt vrijwel altijd schurken of terroristen. Ik kende hem van Ronin met Robert DeNiro. Een aantrekkelijke man. Een ploert zonder onsymphatiek te zijn. Ik dacht: hij kan een leuke vader gestalte geven zonder te vervallen in tuttig- of braafheid. Ik stuurde het script en hij zei ja. Ook omdat hij het zo leuk vond eens een heel andere rol te spelen dan de ultieme slechterik.''
De laatste film van je man Dick Maas - Down - bleek een enorme flop, heeft dat ook zijn weerslag op jouw zelfvertrouwen en verwachtingspatroon?
,,Natuurlijk, want ik ben toch heel erg betrokken. Het is heel emotioneel. Bijna een persoonlijke nederlaag. Je gaat je afvragen: snap ik nou niet meer hoe het nu werkt? Wat gewild is? Of ontbrak er toch iets? Of was het gewoon de foute tijd - fantasy is populair - om een actiefilm te presenteren. Verder vind ik dat het de Nederlandse filmpers aan flair ontbreekt. Een beetje glamour en het wordt meteen neergesabeld.''
Maas werkte ook op de set van Tom & Thomas. Gaat dat goed?
,,Haha. Ja hoor. Hij heeft enkele kleinere scènes geregisseerd. Maar ik had altijd veto-recht. Als mij iets niet aanstond, wist ik dat ik hem kon overrulen. Want het is wel mijn project en niet het zijne.''

Visit Algemeen Dagblad


Return to Tom & Thomas Press

Return to Tom & Thomas Main Page

Return to Films & TV

Return to The Compleat Sean Bean Main Page