Chase Through Wintery London


Last Update: 14 April 2001

Source: The Telegraaf (Amsterdam)

Date: 12 April 2001

CHASE THROUGH WINTERY LONDON
By Eric Koch

Pictures by Jaap Vrenegoor.
Tom & Thomas: Esmé Lammers' second movie.
Director Esmé Lammers gives instructions to the young `stuntman` Ricky Nijs (11) on the set at the Leadenhall Market.

London, Thursday
Packed with colourfully wrapped presents, people are shopping in the seasonally decorated 19th century Leadenhall Market in Central London. This peaceful Christmas scene is rudely shattered by a boy on a mountain bike rushing into the shopping centre. Shoppers behind him can only just avoid a pursuing delivery van. When the van is stopped by a pole, a door slams open and a bloodhound jumps out to continue the chase. The animal turns over several stands, but has to return with nothing achieved. "Because it has to be exciting, but never scary," says director Esmé Lammers, shooting her second children's movie in Britain's capital.

It has taken five years, since her extremely successful debut ´Lang leve de Koningin`(Long live the Queen), to take her place behind the camera again. She dedicated her time to the first years of her daughter's life, but also calls herself a slow worker. "I think writing is the best part of making a movie. I like to take my time for that. First work out the plot carefully and then smooth the characters, until they have 'flesh and blood'. The events must be funny or exciting, but a movie only gets to you when you can sympathise with real people."

On that principle the story of her new movie develops. Tom & Thomas tells the adventures of twins who were separated after birth, but accidentally find each other again. After their mother has abandoned them, Thomas is raised by loving foster parents, while Tom learns about life in children's homes and on the street. There he witnesses a crime, so he has to run. With the help of his brother, the criminals are eventually caught.

"Of course the adventures are important, but the most important to me is the special bond between the two boys. I had something like that in my youth with my youngest sister and I experienced it again with my daughter. Especially in her first year. Whenever she had a runny nose, I felt a cold too. Identical twins are like two halves of one soul. You've read about cases where such twins were separated after birth and still, without being aware, kept feeling each others' presence. If one broke a leg, the other felt pain, too. It is the same with Tom and Thomas. They both have a imaginary friend who sometimes affects their surroundings. When they finally meet, they realise they have simply felt each others' presence. With their different backgrounds, they make each other stronger. Thomas picks up from Tom's adventurousness and daring and, in turn, Tom learns that it is OK to have emotions and that it is not foolish to put an arm around someone."

Her movie twins reflect two sides of Esmé. She laughs: "I loved adventures, but was naturally easily scared." So she dreamed up thriller stories. Pim Pandoer [see note below] was one of her heroes. As a fierce reader she felt at home in Dickens' world. "London was an obvious choice. Because of the story, but also as a background for an international movie. The differences are bigger than in the Netherlands and colourful elements like school uniforms are also recognisable in Japan."

The only disadvantage of the British capital is the fact that it is outrageously expensive. "Order a cup of coffee, if you like," says Esmé meaningfully. That is why the First Floor entourage limits its presence to eleven shooting days; within that time all the outdoor scenes have to be recorded. That leads to a tight shooting schedule, amplified by the strict London authorities, who don't allow for sudden deviations. Nevertheless Esmé Lammers feels no pressure. "I don't feel like I've done nothing for five years. On the contrary. I feel much more self assured than in my first movie. It is as if all those experiences are incorporated in my system."

Twins live through exciting adventures in London in Tom & Thomas.

Directing was a chance hit for Lammers. Producers Laurens Geel and Dick Maas considered the granddaughter of Max Euwe [see note below] best qualified to make the specific fairy world around a chessboard accessible. And again with Tom and Thomas she stated that she would have no objection if someone else would screen the story. "The advantage of directing is that the movie becomes exactly as you have it in your mind. But the quietness of writing suits me best." After the success of Long live the Queen it was only logical that First Floor wanted Esmé herself behind the camera again. Partner in life Dick Maas confines himself in London to a home video and at the request of his partner shoots a part of the action with a second camera. "Wouldn't do that for everyone," grumbles the director of De lift (Down), Amsterdamned and Flodder with a wink. A couple of months ago he headed a Dutch movie invasion in New York for the American version of De lift. He considers himself very satisfied about Down, which will open this autumn in the theatres. "That movie is second to no Hollywood spectacle."

"Certainly Dick would have made my story much more scary," smiles Esmé. "But Tom & Thomas is made for children. It is strange: I do have a story concept lying about for a romantic movie for adults, but for the rest all my stories are for eight-year olds. Apparently that's an age that has been especially important for me. A special phase in life. The world around you has lost some of its magic. Santa Claus doesn't exist for real anymore. You're not really small anymore, but still very innocent. In a world like that anything can happen. So let me make children's movies. I'm not finished with that for a long time."

Note 1:
Pim Pandoer is a character in Dutch adventure books, originating in the 1950's.

Note 2:
Max Euwe was a Dutch chess champion. In 1935 he was the world champion in chess.
Esmé Lammers' first film is about a girl who learns to play chess.

Translation by Gerda Seinhorst

Visit The Telegraaf website


Original Story in Dutch:

'Tom en Thomas' tweede jeugdfilm van Esmee Lammers


LONDEN - Bepakt met kleurige presentjes lopen winkelende mensen door de stemmig versierde negentiende eeuwse hallen van de Leaden Hall Market in hartje Londen. Het vredige kersttafereeltje wordt ruw verstoord als een jongetje op een crossfiets de winkelgalerij komt binnenstuiven. Achter hem weten voetgangers maar net een achtervolgende bestelauto te ontwijken. Als de wagen tot stilstand komt voor een paaltje, wordt de deur opengegooid en springt een bloedhond naar buiten om de achtervolging voort te zetten. Het beest gooit verschillende kraampjes om, maar zal onverrichter zake terugkeren. "Want het moet wel spannend worden, maar nooit eng", zegt regisseuse Esmee Lammers, die in de Engelse hoofdstad haar tweede jeugdfilm opneemt.

Vijf jaar heeft het geduurd voor ze na haar buitengewoon geslaagde debuut 'Lang leve de koningin' opnieuw achter de camera plaatsnam. Ze wijdde zich aan de eerste levensjaren van haar dochter, maar noemt zichzelf ook een langzame werker. "Schrijven vind ik het leukste deel van film maken. Daar trek ik graag tijd voor uit. Eerst zorgvuldig het plot uitwerken en vervolgens aan je personages schaven tot ze vlees en bloed krijgen. De gebeurtenissen moeten leuk of spannend zijn, maar een film pakt je pas als je met echte mensen kunt meeleven."

Op die basis ontwikkelt zich ook het verhaal van haar nieuwe film. 'Tom en Thomas' toont de avonturen van een tweeling die bij de geboorte is gescheiden, maar elkaar bij toeval terugvindt. Nadat ze door hun moeder te vondeling werden gelegd, is Thomas opgegroeid bij liefhebbende pleegouders en leerde Tom over het leven in kindertehuizen en op straat. Daar is hij getuige van een criminele actie en dus moet hij vluchten. Met de hulp van zijn broertje wordt de boeven uiteindelijk in de kraag gevat.

"Natuurlijk zijn de avonturen belangrijk, maar het belangrijkste is voor mij de bijzondere band tussen die twee jongens. Zoiets had ik in mijn jeugd met mijn jongste zusje en ik ervoer dat ook met mijn dochter. Vooral in haar eerste levensjaar. Als zij een loopneusje had, voelde ik met prompt ook verkouden. Eeneiige tweelingen zijn als twee helften van een ziel. Je las wel eens over gevallen waarbij zo'n tweeling na geboorte uit elkaar waren geraakt en toch, zonder dat bewust te zijn, elkaar aanwezigheid bleven voelen. Als de een een gebroken been kreeg, voelde de ander prompt ook pijn.

Zo is het ook bij Tom en Thomas. Allebei hebben ze een denkbeeldig vriendje, tot irritatie soms van hun omgeving. En als ze elkaar ontmoeten, beseffen ze dat ze gewoon elkaars aanwezigheid gevoeld hebben. Door hun verschillende achtergrond maken ze elkaar sterker. Thomas steekt wat op van Toms durf en avontuurlijkheid en op zijn beurt leert Tom van zijn broertje dat je best emoties mag hebben en dat het niet gek is om een arm om iemand heen te slaan."

Haar filmtweeling weerspiegelt twee kanten van Esmee. Ze lacht. "Ik hield van avonturen, maar was van nature gauw bang." Dus droomde ze weg in spannende boeken. Pim Pandoer was een van haar helden. Als verwoed lezer voelt ze zich thuis in de wereld van Dickens. "Londen was voor mij een vanzelfsprekende keuze. Vanwege het verhaal, maar ook als decor voor een internationale film. De verschillen zijn hier groter dan in Nederland en kleurrijke elementen als schooluniformen herkennen ze ook in Japan."

Enig nadeel van de Engelse hoofdstad is dat het er schreeuwend duur is. "Bestel maar eens een kopje
koffie", zegt Esmee veelbetekenend. Daarom is de aanwezigheid van de First Floor Features-karavaan er beperkt tot elf draaidagen, waarin alle buitenopnames moeten worden vastgelegd. Dat leidt tot een strak opnameschema, ook al omdat de strakke Londense autoriteiten geen plotselinge afwijkingen dulden. Esmee Lammers voelt niettemin geen druk. "Ik heb niet het gevoel dat ik vijf jaar heb stilgezeten. Integendeel. Ik voel me veel zekerder dan bij mijn eerste film. Alsof de ervaringen van toen inmiddels in mijn systeem zijn vastgelegd."

Regisseren was voor Lammers een toevalstreffer. Producenten Laurens Geels en Dick Maas vonden indertijd dat de kleindochter van Max Euwe zelf het beste de specifieke sprookjeswereld rond een schaakbord toegankelijk kon maken. Ook bij 'Tom en Thomas' gaf ze aan dat ze er geen bezwaar tegen zou hebben als een ander het verhaal in beeld zou brengen. "Voordeel van regisseren is dat de film precies zo wordt als je voor ogen had. Maar de rust van het schrijven bevalt me toch het best."

Na het succes van 'Lang leve de koningin' was het echter logisch dat First Floor opnieuw Esmee zelf achter de camera wilde hebben. Levensgezel Dick Maas beperkt zich in Londen tot een familie-videocameraatje en legt op verzoek van zijn partner achter een tweede camera gedeelten van de actie vast. "Zou ik niet voor iedereen doen", bromt de regisseur van 'De Lift', 'Amsterdamned' en 'Flodder' met een knipoog. Een paar maanden geleden leidde hij zelf een Hollandse filminvasie in New York bij de Amerikaanse versie van 'De Lift'. Hij toont zich heel tevreden over 'Down', die dit najaar in de bioscoop gaat draaien. "Die film hoeft niet onder doen voor spektakel uit Hollywood."

"Dick zou mijn verhaal vast veel enger hebben gemaakt", lacht Esmee. "Maar 'Tom en Thomas' is bestemd voor de jeugd. Gek: ik heb weliswaar een opzetje liggen voor een romantische film voor volwassenen, maar verder zijn al mijn verhalen voor achtjarigen. Kennelijk een leeftijd die voor mij indertijd belangrijk was. Een bijzondere levensfase. De wereld om je heen is iets van zijn magische glans kwijtgeraakt. Sinterklaas bestaat niet meer. Je bent niet meer echt klein, maar tegelijk nog heel onschuldig. In zo'n wereld kan van alles gebeuren. Laat mij daarom maar jeugdfilms maken. Daar ben ik nog lang niet op uitgekeken."

Text for pic #1:
Tom en Thomas' tweede jeugdfilm van Esmee Lammers

Regisseuse Esmee Lammers geeft aanwijzingen aan de jonge 'stuntman' Ricky Nijs (11) op e set in de Londense Hall Market.

 

Text for pic #2:
'Tom en Thomas' tweede jeugdfilm van Esmee Lammers
Een tweeling beleeft spannende avonturen in Londen in 'Tom en Thomas'

 

 


Return to Tom & Thomas Press Archive

Return to Tom & Thomas Main Page

Return to Films & TV

Return to The Compleat Sean Bean Main Page